<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>RMKPraha.cz</title> <meta http-equiv="Content-language" content="cs"> <meta name="author" content="foto (c) RMKPRAHA.CZ"> <meta name="generator" content="Microsoft Visual Notepad :-)"> <meta name="robots" content="index,follow"> </head> <body bgcolor="ffffff" text="000000"> <center> <table border=0 cellspacing=5 width=800> <tr> <td colspan=2> <img width=150 height=150 align=left src="logormkpraha.gif" alt="RaketoModelYskKlub Praha"> <img width=150 height=150 align=right src="smcr.jpg" alt=""> <center> <h1> RAKET MODEL KLUB PRAHA<br><br> modelYsk klub p.s.<br><br> PROPOZICE RA-13<br> 13. SETKN PXZNIVCn VELKCH RAKET<br> S MEZINRODN AST<br> ( VEXEJN NESOUT}N SETKN)<br> </h1> </center> </td></tr> <tr><td valign=top><b>PoYadatel :</b></td> <td><b>RMK Praha</b>, reg. slo 123, I O:67779549</td></tr> <tr><td valign=top><b>Datum konn :</b></td> <td><b>sobota 30. 9. 2017</b> ( 29.9. a~ 1. 10. 2017 )</td></tr> <tr><td valign=top><b>Msto :</b></td> <td>ModelYsk letiat Koprnk, nedaleko Mnichova hradiat (viz mapka).<br> GPS: 502842.99 N 15020.99 E </td></tr> <tr><td valign=top><b>Bezpe nostn komisaY : </b></td> <td>Petr Vyslou~il (CZE 123-003, TRA 12269 / L2)</td></tr> <tr><td valign=top><b> astnci :</b></td> <td> lenov SM R a ostatn</td></tr> <tr><td valign=top><b>Pravidla :</b></td> <td>Nrodn pravidla pro velk rakety a polomakety<br> (viz. http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/kram/w2/index.php?a=90)<br> dle nsledujc specifikace </td></tr> <tr><td valign=top><b>Raketov modely</b></td> <td> - Velk High-Power i mena rakety, show-modely, experimentln rakety,& <br> - pYed startem bude provdna zevrubn pYejmka modelo<br> - po et modelo na astnka nen omezen<br> - modely mus vyhovovat po~adavkom bodo 2.1, 3.1, 3.3, 3.4<br> - Vyzna en CP dle bodu 3.5 se nevy~aduje u modelo s ovYenmi letovmi<br> charakteristikami,nebo pokud je pYedpoklad dostate n stability zjevn.<br> - PYi podezYen na dosa~en hmotnostnho limitu (20kg) bude model pYev~en. </td></tr> <tr><td valign=top><b>Raketov motory</b></td> <td> - poYadatel nezajiaeuje<br> - astnk se zavazuje pou~t pouze takov raketov motory, kter odpovdaj<br> specifikacm v bodech 2.2 a 3.2<br> - maximln impuls jednotlivho motoru 2540 Ns.<br> - maximln celkov impuls motoro v modelu 2540 Ns.<br> - nle~itosti pro pou~it motoro, ani motory samotn, nebudou pYedmtem<br> pYejmky modelo<br> </td></tr> <tr><td valign=top><b>Hodnocen</b></td> <td> - neprovd se, proto~e akce je nesout~n<br> -v probhu akce mohou bt sbrna data pro pozdja statistick zpracovn </td></tr> <tr><td valign=top><b>Dala po~adavky </b></td> <td>- maximln dostup modelu (AGL) <font color=red><b>1500m !!!</b></font></td></tr> <tr><td valign=top><b>Startovac zaYzen :</b></td> <td>PoYadatel nezajiaeuje !<br> Rampy mus bt dostate n dimenzovan pro vypouatn modely<br> Modely s motory o impulsu vtam ne~ 40 Ns mus bt startovny<br> elektrickm startovacm (odpalovacm) zaYzenm </td></tr> <tr><td valign=top><b>Startovn</b> (~ci zdarma):</td> <td>150,- K pro leny SM R, 200,- K pro ostatn astnky (zahrnuje ob erstven)</td></tr> <tr><td valign=top><b>Cestovn :</b></td> <td>poYadatel nehrad</td></tr> <tr><td valign=top><b>Mo~nosti ubytovn:</b></td> <td> je mo~n kempovn na vyhrazen ploae letiat ve vlastnch stanech</td></tr> <tr><td valign=top><b>Kontakty </b></td> <td>Petr Vyslou~il, tel.: +420 603 461 444, mail: petrvys zavin volny.cz, www.rmkpraha.cz </td></tr> <tr><td valign=top><b>PYihlaky : </b></td> <td>PYihlaky zaslejte do 27. zY 2017 z dovodu v asnho zajiatn<br> ob erstven pro vaechny astnky na vae uveden kontakty !!!</td></tr> <tr><td valign=top><b>Plnovan probh akce : </b></td> <td></td></tr> <tr><td valign=top>Ptek 29. zY </td> <td>od 12:00 pYjezd organiztoro, pYprava startoviat a zzem<br> od 15:00 pYjezd astnko, pYprava, trningov a zkuaebn lety<br> ve er posezen, diskuse, grilovn, & ..<br> </td></tr> <tr><td valign=top>Sobota 30. zY</td> <td>08:30 10:00 hod. pYjezd a presentace astnko, pYprava modelo<br> 10:00 10:30 hod. zahjen, organiza n schozka, hromadn fotografovn<br> 10:30 18:00 hod. ltn s modely <br> 18:00 ? hod. zvr, klid a likvidace startoviat, odjezd sti astnko<br> ve er posezen, diskuse, grilovn, & ..<br> </td></tr> <tr><td valign=top>Nedle 1. Yjna</td> <td>dopoledne trningov a zkuaebn lety, kone n klid plochy, odjezd</td></tr> <tr><td valign=top colspan=2> Zmna programu vyhrazena !!!<br><br> Poznmka :<br> astnci pYed ka~dm startem vypln, podepa a pYedaj startovn lstek bezpe nostnmu komisaYi pYi pYejmce<br> </td></tr> <tr><td valign=top><b>DoplHujc informace :</b></td> <td>PoYadatel doporu uje sjednan vlastnho pojiatn pro tuto akci jednotlivm<br> astnkom ! Na startoviati bude k dispozici WC. Ob erstven zajiatno.</td></tr> <tr><td valign=top colspan=2> <b>Co mo~ete ekat?</b><br> Nabzme ka~dmu zajiatn a nikm neruaen poltn a dobr zzem.<br> Potkte zde spousty zajmavch lid co vci rozum a jsou ochotni se o sv dlouholet zkuaenosti podlit.<br> A samozYejm, vypustme spousty raket (kter se stvaj rok od roku stle vtami a dokonalejami) !!<br> V rmci akce je mo~no vypouatt a startovat s modely raket od malch po velk High-<br> Power , raketov modely experimentln, modely FAI i tzv. SHOW modely.<br><br> <b>Popis cesty na letiat:</b>(Popsno ve smru rychlostn komunikace Praha - Turnov) Sjedete na EXITU 53<br> Bakov n.J. silnice R10 ( E65 ) . Najet na silnici . 276 smr Kn~most. Cca 1,5 km za obc BUDA je<br> kYi~ovatka Y se zrcadlem a po prav stran u silnice osaml chalupa (kYi~ovatka je dobYe viditeln na<br> leteckm snmku), ihned za parcelou odbo it doprava ( k silu ). Asi 300m pYed silem je na volnm<br> prostranstv odbo ka doprava na letiat ( zvora ). `eastnou cestu! <br><br> <font color=red><b>POZOR: DBEJTE ZNA EK A POKYNn POXADATELn !</b></font><br><br><br> Za RMK Praha<br> Petr Vyslou~il<br> </td></tr> </table> <a href="koprnik2017pozvanka.pdf"><img src="ikona_pdf.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pozvnka Koprnk 2017 ke sta~en</a><br><br> <br><br> <b>Pokud jste se akce z astnili a nafotili nejak pkn fotky, nevhejte nm je poslat na adresu koprnik2017@rmkpraha.cz Dkujeme</b> <br>Jednotliv fotky do emailu, veta mno~stv fotek ulo~te nkde na netu (tYeba ulozto.cz) a zaalete jen odkaz. <br> <br><br> <a href="http://mapy.cz/s/l0xK"><img src="mapakoprnik.jpg"></a><br><br> <img src="satelitni.jpg"><br><br> <img src="letecky.jpg"><br><br> <img src="koprnik2015.jpg" alt="ROK 2015"><br><br> <a href="sazena2013album/index.html"><img src="spolecnafotka2013.jpg" alt="ROK 2013"></a><br><br> <img src="koprnik2012.jpg" alt="ROK 2012"><br><br> <a href="koprnik2011album/page_01.htm"><img src="fotogalerie2011.jpg"></a><br><br> <a href="koprnik2010album/index.htm"><img src="fotogalerie2010.jpg"></a><br><br> <a href="koprnik2009album/page_01.htm"><img src="fotogalerie2009.jpg"></a><br><br> </center> </body> </html>